ONS BELEID

Wij zijn een schakel tussen de overheid en zij die hun stem verloren zijn.

Belangrijke begrippen binnen stichting VVV

Ons beleid beschrijft de positie van prostituees en effectieve contactmomenten met sekswerkers zodra zorg en hulp kan worden verleend indien dat nodig is. Door de GGD is een specifiek maandelijks spreekuur voor prostituees ingericht, waar de doelgroep actief voor uitgenodigd wordt. Ook is er in 2018 een start gemaakt met het organiseren van uitstapprogramma’s.

Toezicht Sexbranche

HANDHAVINGSBELEID
Binnen de vergunde branche wordt opgetreden tegen misstanden en overtredingen door een streng en intensief toezicht- en handhavingsbeleid. Illegale prostitutie wordt – gelet op de onzichtbaarheid en daardoor een hoger risico op misstanden – zoveel mogelijk bestreden met het oog op de openbare orde en veiligheid. Het handhavingsarrangement maakt dat er op een uniforme en effectieve manier kan worden opgetreden, zodat de bestuurlijke aanpak daadkrachtig is en er een stevig signaal wordt afgegeven dat misstanden in deze branche niet worden geaccepteerd. te helpen met huisvesting, werk en studie om hen in de maatschappij te integreren en of ze terugkeer vertrek land van afkomst. Ook bieden wij ondersteuning aan kwetsbare Nederlandse mensen, immigranten, gezinnen, weduwen en mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.

Reikwijdte nota en begrippenkader 

TERMINOLOGIE

Deze nota omvat het beleid ten aanzien van prostitutie en de seksbranche. De seksbranche betreft een bredere groep dan de prostitutiebranche.

Prostitutiebedrijven worden meer omvattend gereguleerd dan de overige seksbedrijven. De verplichtingen die aan de exploitant van een prostitutiebedrijf worden opgelegd, gaan verder dan van een ander seksbedrijf. In deze nota worden de termen seksbedrijf, prostitutiebedrijf en escortbedrijf gebruikt. In alle gevallen wordt hierbij niet gedoeld op de locatie waar deze plaatsvindt (daarvoor wordt het woord ‘seksinrichting’ gebruikt), maar op de activiteit: de gelegenheid specifieke vormen zijn te onderscheiden. Voor de definities hieronder is aangesloten bij de WRP.

Seksbedrijf

SEKSBEDRIJF
seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling.

Seksinrichting

SEKSINRICHTING
Voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf.

Prostiutiebedrijf

PROSTITUTIEBEDRIJF

Seksbedrijf waar gelegenheid wordt geboden tot prostitutie door bemiddeling tussen prostituees en klanten.

In het regeerakkoord staat dat er structureel geld beschikbaar is voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s.