Ons beleid

Wij zijn een schakel tussen de overheid en zij die hun stem verloren hebben door onder andere mishandeling en prostitutie

Het Beleid

 

Ons beleid beschrijft de positie van de prostituees en effectieve contactmomenten¬† met sekswerkers zodra zorg en hulp kan worden verleend indien dat nodig is. Door de GGD is een specifiek maandelijkse spreekuur voor prostituees ingericht, waar de doelgroep actief voor uitgenodigd wordt. Ook is er in 2018 een start gemaakt met het organiseren van uitstapprogramma’s.

 

 

 

Lees meer

3

Belangrijke begrippen binnen onze stichting waar we ons tegen verzetten

Toezicht seksbranche

Binnen de vergunde branche wordt opgetreden tegen misstanden en overtredingen door een streng en intensief toezicht- en handhavingsbeleid. Illegale prostitutie wordt – gelet op de onzichtbaarheid en daardoor een hoger risico op misstanden – zoveel mogelijk bestreden met het oog op de openbare orde en veiligheid. Het handhavingsarrangement maakt dat er op een uniforme en effectieve manier kan worden opgetreden, zodat de bestuurlijke aanpak daadkrachtig is en er een stevig signaal wordt afgegeven dat misstanden in deze branche niet worden geaccepteerd.

Reikwijdte nota en begrippenkader

Deze nota omvat het beleid ten aanzien van prostitutie en de seksbranche. De seksbranche betreft een bredere groep dan de prostitutiebranche.

Prostitutiebedrijven worden meer omvattend gereguleerd dan de overige seksbedrijven. De verplichtingen die aan de exploitant van een prostitutiebedrijf worden opgelegd, gaan verder dan van een ander seksbedrijf. In deze nota worden de termen seksbedrijf, prostitutiebedrijf en escortbedrijf gebruikt. In alle gevallen wordt hierbij niet gedoeld op de locatie waar deze plaatsvindt (daarvoor wordt het woord ‘seksinrichting’ gebruikt), maar op de activiteit: het gelegenheid specifieke vormen zijn te onderscheiden. Voor de definities hieronder is aangesloten bij de WRP.

Seksbedrijf

De activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling.

Seksinrichting

Voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf.

Prostitutiebedrijf

Seksbedrijf waar gelegenheid wordt geboden tot prostitutie door bemiddeling tussen prostituees en klanten.

In het regeerakkoord staat dat er structureel geld beschikbaar is voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s.